top of page
Przyjęcia / Wydania pomp z serwisu

W przypadku osobistej dostawy lub odbioru sprzętu do/z serwisu prosimy o kontakt telefoniczny przed planowaną wizytą.

Z góry dziękujemy

Nucmed Sp. z o.o.

ul. Idzikowskiego 2E/46

00-710 Warszawa

 

telefon:  +48 22 403 35 50

faks: +48 22 295 13 68

 

email: info@nucmed.pl 

 
Działalność związana z promieniowaniem jonizującym

Wykonywana przez Nucmed Sp. z o.o. działalność, związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, nie wywiera negatywnego wpływu na osoby z ogółu ludności oraz nie powoduje uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO) NUCMED Sp. z o.o. przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 

Jak przetwarzamy Państwa dane?

 

1. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby);

2. Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest NUCMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Idzikowskiego 2E/46, 00-710 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363378, posługująca się numerem NIP: 8241787879.

3. Kontakt z inspektorem ochrony danych NUCMED: Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Nucmed w formie tradycyjnej na adres siedziby Nucmed, t.j.  Nucmed Sp. z o.o, ul. Idzikowskiego 2E/46, 00-710 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@nucmed.pl;

4. Cele i podstawa przetwarzania:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

a) przyjęcia i realizacji zamówienia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

b) udokumentowania złożonego zamówienia i jego rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art.6 ust 1 lit. c RODO);

c) wewnętrznych celów administracyjnych NUCMED (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO);

d) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust.1 lit. f RODO);

e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie

uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO);

f) rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na jakość produktów oferowanych przez NUCMED (art. 6 ust.1 lit. b RODO);

g) prowadzenia badań poziomu satysfakcji klienta z jakości produktów oferowanych przez NUCMED i poziomu świadczonych przez NUCMED usług (podstawa prawna z art. 6 ust 1 lit. a RODO);

5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi audytorskie, doradcze, consultingowe, firmy kurierskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6) Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów NUCMED stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku, w którym doszło do zrealizowania zamówienia;

7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz praw ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;

11) Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych na podstawie danych na podstawie wyrażonych zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z NUCMED w formie pisemnej na adres siedziby NUCMED tj. NUCMED Sp. z o.o, ul. Idzikowskiego 2E/46, 00-710 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

bottom of page